АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7.

Вид търг: наем.

Относно /наем/ продажба/: С тайно наддаване при открито заседание на комисията. Заповед № А-З-189/20.11.2018 г.

Имот: Самостоятелна триетажна сграда, находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7.

ЗП: 2 411,17 кв.м.

Описание: Самостоятелна триетажна сграда със сутерен с разгъната застроена площ от 2 411,17 кв.м. и дворно място от 2 068 кв.м., находяща се в гр. София, на ул. „Александър Фон Хумболт“ №7.

Предназначение на имота: офис/дипломатическо учреждение/ друго предназначение. При необходимост промяна на предназначението на имота се извършва от и за сметка на наемателя след писмено съгласие на наемодателя.

Срок на договора: до 10 години от датата да сключване на договора съгласно разрешение на Министъра на външните работи с протокол №36-00-43/17.07.2018г.

Начална цена /месечен наем/: 10 800 евро. Цената е без ДДС. Цената е определена като са взети предвид т.12.1. и т.12.2. от специалните изисквания.

Стъпка за наддаване: в случай, че се извършва явно наддаване по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК: 50 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 06.12.2018г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177780.

Начин на плащане на цената: по банков път.

Тръжната документация се получава в: се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 05.12.2018г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 05.12.2018г.

Специални изисквания към участниците: има специални изисквания.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: : на 20.12.2018г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 19.12.2018г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00 ч. на 19.12.2018 г.

За информация: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177780.

Заповед А-З-195/ 06.12.2018. Спечелил: Частно средно училище \“Проф.Н.Райнов\“

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.