АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД

Обявява

търг за Двуетажна самостоятелна сграда със сутерен, находящ се в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №59

Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-68/24.04.19г.

Относно /наем/ продажба/: наем

Имот: Двуетажна самостоятелна сграда със сутерен, находящ се в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №59.

ЗП: разгъната застроена площ от 1790 кв.м. и дворно място от 3105 кв.м.

Описание: Партерен етаж: Фоайе, представителни умивални с тоалетни, просторен приемен салон с камина, основна кухня, помощна кухня, самостоятелен апартамент с две спални, кухня и баня; Втори етаж: Представителен апартамент с просторен хол, две бани, четири стаи и кухня, голяма панорамна тераса; два самостоятелни апартамента с по две спални, кухня и баня;Сутерен: складови помещения, сервизни помещения, помещение за абонатната станция, необзаведена.

Предназначение на имота: офис/дипломатическо учреждение/друго предназначение. Промяна на предназначението на имота се извършва от и за сметка на наемателя след писмено съгласие на наемодателя.

Срок на договора: 10 години съгласно Протокол №36-00-20/25.02.2019г. на МВнР

Начална цена /месечен наем/: 8900 евро без ДДС – цената е определена като са взети предвид специалните изисквания

Стъпка за наддаване: 50 евро, без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 13.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00 ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка: на телефон 0882177780

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в: гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 10.05.2019г.

Депозит за участие: 1000 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 10.05.2019г.

Специални изисквания към участниците: Наемодателят ще извърши инвестиция в имота за извършване на СМР, преди настаняването на наемателя, като инвестицията няма да надвишава сумата от 100000 лв. без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 27.05.2019г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00 ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 23.05.2019г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 23.05.2019г.

За информация: на телефон 0882177780

Заповед № А-З-84/20.05.2019 – Частно основно училище Светлина ЕООД

Добави с коментара

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.