АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-94/15.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставчик на 2 броя мрежови принтери за нуждите на АДИС ЕООД, със следните характеристики: монохромен, лазерен, двустранно печаташ, големина на листа А4.
1. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци -представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър, не се допускат до участие.

2. Офертите се подават до 20.07.2020г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично, по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. Допускат се до участие и оферти, подписани с електронен подпис и

изпратени по електронната поща – delovodsivo@adis.bg. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведсна и срокът за получаване на оферти се удължава до 23.07.2020г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 24.07.2020г. от 10:00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
3. Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.