АДИС ЕООД на основание Заповеди № А-З-97/24.07.2020г. и А-З-105/11.08.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на фасади, дограми и покриви на съществуващи сгради разположени в УПИ II, кв. 452, м. РГЦ-Зони 8 и 10 Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в техническото задание условия.
 2. Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителите, като имаш право да извършва строежи но чл. 137,ал. 1, т.4, буква „е“.
 3. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата. Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 4. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • Опис на обектите, изпълнети от фирмата, с предмет реставрация и консервация на фасади, референции
 • Ръководен екип за изпълнение на поръчката, минимални изискванията на съгласно техническото задание
 • Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;
 • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
 • Срок за изпълнение на поръчката;
 • Гаранционен срок;
 • Валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 24.08.2020 г. до 17.00 часа.

Офертите се подават до посочения краси срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • местонахождението на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.