АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-107/19.08.2020г. на Управителя, се открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия, неразделна част към настоящата заповед и разделени по позиции, както следва:

Позиция № 1 – Обекти, находящи се в гр. София и гр. Самоков.

Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение –  386 427 KWh.

Позиция № 2 – Обект, находящ се в гр. Варна.

Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение – 159 610 KWh.

I. Изисквания към кандидатите:

            А. Годност за упражняване на професионалната дейност:

  1. Български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Документ за доказване: Заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

            Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква заверено копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата доставка.

  • Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

            Документ за доказване: Заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

  • Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, към крайната дата на подаване на предложението, в Регистъра на координатори на балансиращи групи и в регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен  номер и със статус „активен“.

Документи за доказване: Заверено копие на документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координатори на балансиращи групи“ и в регистър на  търговските участници в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Документите по т.1, т.2 и т.3, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т.13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия се представят с тръжната документация и да са валидни към датата на сключване на договора за доставка на електрическа енергия.

Б. Минимални технически и професионални възможности:

  1. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на доставката.

Документи за доказване: Заверено копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

  • Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на доставката през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на доставката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група.

Документи за доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

II. Офертите се подават до 17.00ч. на 25.08.2020г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства,, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00ч. на 28.08.2020г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 31.08.2020г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

III. Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата и трябва да отговарят на изискванията, описани в Документацията. Участниците следва да представят предложенията си, съгласно приложените образци в Документацията.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.