АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Проектиране и изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“ и абонаментен сервиз за административната сграда на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-157/29.10.2020 на Управителя, откриа процедура за избор на изпълнител за  Проектиране и изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“  и абонаментен сервиз за административната сграда на АДИС ЕООД, находяща се на ул. „Велико Търново“ № 27“, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите: Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж, доставка, монтаж и пускане в действие на нова видеодомофонна система на обект на АДИС ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-156/28.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка, монтаж и пускане в действие на нова двупроводна видеодомофонна система чрез използване на съществуващото кабелно трасе на обект на АДИС ЕООД на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София, съгласно Задание за офериране. Изисквания към кандидатите:...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД. I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата. II. Изисквания към кандидатите: Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-151/15.10.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г. I. Изисквания към доставчика – сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси.Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от...

Прочети още

„Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД открива процедура за избор на изпълнител на куриерска услуга.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/09.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга. I. Изисквания към изпълнителя на куриерската услуга: Изпълнителят е длъжен да осигурява доставката на куриерските пратки на дружеството до съответния получател в срока, указан от подателя. Максималната годишна стойност на доставките е до 3000 лева, без ДДС....

Прочети още

„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработване на 1000 броя големи и 1000 броя малки рекламни торби с логото на „АДИС“ ЕООД.

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-146/08.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за изработване на 1000 /хиляда/ броя големи рекламни торби с логото на АДИС ЕООД и 1000 /хиляда/ броя малки рекламни торби с логото на АДИС ЕООД. І. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация...

Прочети още

АДИС ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2020г.

На основание Заповед № А-З-142/06.10.2020г. на Управителя, „АДИС” ЕООД открива процедура за събиране на оферти за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2020г. І. Балансова стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2019 г. – 87 705 хил. лева. ІІ. Изисквания към кандидатите: 1....

Прочети още
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.