АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/09.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител на куриерска услуга.

I. Изисквания към изпълнителя на куриерската услуга: Изпълнителят е длъжен да осигурява доставката на куриерските пратки на дружеството до съответния получател в срока, указан от подателя. Максималната годишна стойност на доставките е до 3000 лева, без ДДС. Договорът се сключва за срок от 3 /три/ години.
II. Изисквания към кандидатите: български юридически лица, които са търговци, регистрирани по българското законодателство или по законодателството на държава-членка на Европейския съюз или на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Те представят удостоверение за регистрация или
пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Когато участникът е чуждестранен търговец – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган на страната, на чиято територия е установено лицето и да се представи в официален превод на български език. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са представили доказателства за своята идентификация и правоспособност и изискуем опит.
Кандидатите трябва да притежават валидно удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги – куриерска дейност от Комисията за регулиране на съобщенията и минимум 3-годишен опит в извършването но куриерска дейност.
Кандидатите задължително попълват оферта по образец /Приложение № 1.

III. Срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 23.10.2020 г. в деловодството на „АДИС“ ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и процедурата, за която се кандидатства. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на кандидатите.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.