АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-157/29.10.2020 на Управителя, откриа процедура за избор на изпълнител за  Проектиране и изграждане на „Пожароизвестителна уредба с инсталация“  и абонаментен сервиз за административната сграда на АДИС ЕООД, находяща се на ул. „Велико Търново“ № 27“, съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти. Да притежават разрешение за извършване на тези дейности по реда на ЗМВР, в съответствие с изискванията на чл.22, ал. 5 от Наредба №812з-647/01.10.2014г за ПНПБЕО.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок за подаване на оферта: 13.11.2020 г. до 17,00 часа.

Критерий за оценка на офертите – съгласно Методика за оценяване.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“    № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.