АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-165/30.11.2020 г. На Управителя, открива процедура за събиране на ценови предложение /оферти/ за избор на Изпълнител за възлагане и изпълнение на оценки и актуализацията на такива. Периодът на предоставяне на услугата е 3 /три/ години.
I. Критерий за оценка на ценовите предложения: най-ниска цена за всяка отделна позиция. Класирането ще бъде извършено отделно за всяка позиция.
II. Изисквания към предмета на процедурата. Кандидатите изготвят ценовите си предложения /оферти/ по съответния вид на оценявания актив. В прикачен файл ще намерите таблица с видовете оценяване активи.
III. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Когато участникът е физическо лице се представя копие от документа за самоличност. Лицето, извършващо дейността трябва да е вписано и в регистъра на независимите оценители и да притежава сертификат за правоспособност на независим оценител съгласно Закона за независимите оценители. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър, не се допускат до участие. Не се допускат и лица, които не са доказали своята идентификация и правоспособност.
IV. Срок за полаване на офертите: до 17.00 часа на 17.12.2020 г. в деловодството на „АДИС“ ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и процедурата, за която се кандидатства. Всички разходи по изготвянето й представянето на офертата са за сметка на кандидатите. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан. прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.