АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 6/20.01.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой Мултифункционално устройство, със следните параметри: монохромен, лазерен, двустранно печатащи с размер на листа А4.

I. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

II. Офертите се подават до 25.01.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично, по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. Допускат се до участие и оферти изпратени по електронната поща -delovodstvo@adis.bg. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 28.01.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 29.01.2021г. от 10:00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

III. Офертите се подписват от представляващия дружеството или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС Към офертите се посочва ЕИК на кандидата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.