АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-17/11.02.2021г. открива процедура за избор на доставчик на лиценз за антивирусна програма за нуждите на АДИС ЕООД.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.
Изисквания към офертите: антивирусна защита на 46 работни станции, 4 сървъра, административна конзола за централизирано управление, интеграция във фирмения е-майл сървър за защита на поне 60 имайл акаунта, за срок от 2 години.

Критерий за оценка – най-ниска цена.

Офертите се подават до 17.00ч. на 15.02.2021г. на адрес гр. София, ул.
„В. Търново“ №27, лично, в запечатан плик, върху който се посочват данните на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон. Допускат се за участие и оферти изпратени по електронната поща на адрес – delovodstvo@adis.bg.

Офертите се подписват от представляващия дружеството или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената, в български лева без ДДС. Към офертите се посочва ЕИК на кандидата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.