АДИС ЕООД на основание заповед № А-З-41/20.04.2021г. на Управителя, открава процедура за избор на Изпълнител за „Изготвяне на схеми за евакуация в съответствие с наредба №8181з-647/2014г за ПНПБЕО за почивна станция на АДИС, адрес гр. Варна, к.к. „Чайка” /Златни пясъци“, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.

 I. Изисквания към кандидатите:

  1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър  и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти.
  2. Да притежава разрешение от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти“ на територията на Р. България.
  3. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

 II. Краен срок за събиране на офертите: 28.04.21 г. до 17,00 часа.

III.  Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок и начин на плащане.

IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.