Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Заповед № А-З-45/27.04.2021г.

Относно: наем

Имот: Част от подземен гараж представляващ 19 броя гаражни места ведно със съответните общи части, находящ се в гр. София, бул. „Симеоновско шосе” бл. 83.

Описание: Част от подземен гараж представляващ 19 броя гаражни места № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – ведно със съответните общи части, находящ се в гр. София, бул. „Симеоновско шосе” бл. 83.

Предназначение на имота: депо за автомобили и паркинг

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора

Начална цена /месечен наем/: 475 евро /четиристотин и седемдесет и пет евро/ без ДДС.

Стъпка за наддаване: 15 евро без ДДС

Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, за от 11,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882177782.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 13.05.2021г.

Депозит за участие: 500 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 13.05.2021г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 28.05.2021г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 11,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 27.05.2021г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 27.05.2021г.

За информация: 0882177782

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.