АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-52/ 05.05.2021г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на спално бельо и хавлии за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2021, разделено по позиции, както следва:

Позиция № 1

  1. Чаршаф долен – размер 150/240 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат,  50 бр.;
  2. Чаршаф горен – размер 150/220 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 50 бр.;
  3. Калъфка за възглавница – размер 50/70 см., цвят бял, плат Ранфорс, с бродерия, 50бр.
  4. Чаршаф двоен долен – размер 240/240 см., цвят бял, плат Ранфорс, със ситопечат, 30 бр.

       Позиция № 2

  1. Хавлия малка – размер 50/90 см., цвят бял, 100% памук, 400/500 гр./кв.м., с бродерия, 50 бр.
  2. Хавлия голяма, размер 70/140 см., цвят бял, 100 % памук, 400/500 гр./кв.м. с бродерия, 50 бр.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Утвърждавам критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок за изпълнение, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции.

Офертите се подават до 17ч. на 12.05.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 14.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.05.2021г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата с приложено нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.