АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 17/21.02.2022г. наУправителя, открива процедура за избор на изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ бр. оферти за: „Паркетчийски услуги“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.

Стойността на поръчката е с приблизителен размер 4 000 (четири хиляди) лв. без ДДС.

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, включително и физически лица, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в Техническото задание условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК) или единен граждански номер /ЕГН/, седалище, адрес на управление, референции за изпълнение на подобни обекти, както и списък с изпълнени такива.

3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание.

Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на  04.03.2022 г.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодно предложение.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 11.03.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 14.03.2022г. от 14,30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС  ЕООД на адрес: гр.София 1504, ул.“Велико Търново“ № 27, както следва:

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа /лично или по куриер/ или по пощата.

В запечатан плик, на който да бъдат записани: обекта; името на фирмата/име на физическо лице, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде  подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата/или подпис на физическото лице.

За още поръчки и конкурси посетете Категория Поръчки.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.