АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-67/13.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 брой монитор, 2 броя компютри и 1 брой SSD диск за нуждите на АДИС ЕООД със следните параметри:

  • за 1 брой монитор: LED, Диагонал 22″, Full HD, анти-рефлексно покритие;
  • за 2 броя компютри:, i7, SSD диск марка Samsung 512 GB, USB 3, DVD, Com port RS-232;
  • за 1 брой SSD диск марка Samsung: 512 GB.
  • за 2 броя ОС- Windows 10
  • за 2 броя офис пакет – Office 2019

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната

Офертите се подават до 17.05.2022г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ N 27, лично, по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните н« кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция i телефон. Допускат се до участие и оферти изпратени по електронната поща delovodstvo@adis.bg. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 бро* оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 20.05.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е иг 23.05.2022г. от 10:00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента независимо от техния брой.

Офертите се подписват от представляващия дружеството или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева. Към офертите се посочва ЕИК на кандидата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube


You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.