АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-70/20.05.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на инвентар за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2022, разделен по позиции, както следва:

Позиция № 1
2 броя фризери, тип ракла с размери 85/140/70 см.

Позиция № 2
1 брой телевизор, марка NEO с размер на екрана 32 инча.

Позиция № 3
1 брой климатизатор – сплит система за висок стенен монтаж, инверторен, енергиен клас А++ , със следните характеристики:
Охладителна мощност: рохл.=тах 3.5kW
Отоплителна мощност: QoT.=max 3.6-4.lkW
Консумирана мощност: Кел.-1,3 kW
Отговарящи на 12000 BTU
Ниски шумови нива

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 31.05.2022г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 02.06.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 03.06.2022г. от 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок за доставка, начин на плащане, гаранции.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата с приложено нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.