АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-113/29.07.2022 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски“ №77.

Обект: Вътрешна дограма в стая 4 и 5 на ет. 1, сграда 1. Местонахождение: бул. „Васил Левски“ №77, гр. София

Изисквания към кандидатите:

I. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

2.         Кандидатите    посочват    в    предложенията   си    име    на    фирмата,    Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.

3.         Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:

-Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;

Насрочвам заседание на комисията на 09.08.2022 г. от 10.30 часа. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 15.08.2022 г.

Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

-предметът на процедурата името на обекта

името на фирмата, от която е предложението

-адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.