АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-144/14.09.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител.
Предмет на процедурата: Производство, доставка и монтаж на три броя ролетни гаражни врати
Обект: Гараж
Местонахождение: гр. София, ул. „Люлякова градина“ № 14

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • ценово предложение съгласно заданието – Приложение № 1;
 • обща цена на поръчката и необходим аванс;
 • гаранционни срокове за вратите и компонентите им;
 • валидност на офертата.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена за изпълнението на горните видове работи.

Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2022 г. до 17.00 часа.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 03.10.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 04.10.2022 г. от 10.30 часа. на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.