АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-2/10.01.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител.

Предмет на процедурата: Избор на фирма за услуги, свързани с поддръжка на канализационните инсталации на обекти на АДИС ЕООД за срок от 1 /една/ календарна година съгласно задание за офериране – неразделна част от настоящата заповед.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата. Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • ценови предложения;
 • срок за изпълнение на поръчката;
 • гаранционни срокове;
 • валидност на офертата.

Краен срок за подаване на офертите: 23.01.2023 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена на услугата, качество на продукти, срок за изпълнение, гаранционни срокове и начин на плащане.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 06.02.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 07.02.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.