АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-60/11.05.2023 на Управителя, открива процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за 3 броя нерегистрирани моторни превозни средства по приложение №1.

1. Максимална обща стойност на застрахователната премия: 8 000,00 лева без включен данък върху застрахователната премия.

2. Общи и специални изисквания към участниците:

– Застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва на основание чл. 477 от Кодекса на застраховането, при застрахователни суми (лимит на отговорност), определени в чл. 492 от Кодекса на застраховането и при условията на чл. 480 от Кодекса на застраховането.

Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованият отговаря съгласно българското законодателство или законодателството на държавата членка на ЕС, в която е настъпила вредата. Застрахователната полица  „Гражданска отговорност“ се предоставя със сертификат „Зелена карта“, валиден не само на територията на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора, но и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена Карта“. Застрахователната премия трябва да включва всички вноски в гаранционен и обезпечителен  фонд.

Застрахователна полица „Автокаско“ покрива пълно каско, помощ на път „асистанс“ и официален сервиз. Застрахователна полица „Автокаско“ има териториално действие на територията на Република България, държави – членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора и за всички държави, които са членове на международното споразумение „зелена карта“, които се намират на територията на Европа, без заплащане на допълнителна премия. Застраховка „Автокаско“, валидна за територията на Република България и чужбина следва да се сключи при покритие на следните рискове и условия:

– Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заличаване с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;

– Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване;

– Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС;

– Кражба на цяло МПС;

– Грабеж на цяло МПС;

– Покриване на разходи за престой на МПС на паркинг до 15 дни;

– Осигуряване на безплатна Пътна помощ на територията на Република България;

– Ползване на официален сервиз на застрахователя за всички автомобили при ремонтни дейности за отстраняване на щети по застраховка „Автокаско“.

Еднократната застрахователна премия следва да се формира за всеки автомобил и вид застраховка поотделно.

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз по чл. 29 или чл. 41 от Кодекса за застраховането, копие от който прилагат към офертата, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата процедура;

Офертите следва да се оформят съгласно приложения към настоящата заповед образец – Приложение № 2;

Премията се посочва в лева и начин на плащане (брой вноски). Допускат се варианти на предложението;

Срок на застрахователния договор: 1 (една) година, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС по приложение №1;

3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 16.05.2023г. от 16.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Конкурсът се провежда при закрито заседание на комисията.

4. Документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на АДИС ЕООД, а именно www.www.adis.bg в раздел „Поръчки“.

5. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 12.00 ч. на 16.05.2023г. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

6. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите:

(1). Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци – удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език;

(2). Оферта (ценово предложение), съгласно образеца към документация – Приложение №2;

(3). Копие от лиценз по чл.29 или чл.41 от Кодекса за застраховането, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата процедура.

(4). Проект на полица;

(5). Изрично пълномощно – в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата;

(6). Други документи – по преценка на кандидата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.