АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-68/23.05.2023 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти.
Предмет на процедурата: „Доставка на уреди за кухни на ап. 21, ап. 33 и ап. 58 на ул. „М-р Ю. Гагарин“ № 22, бл. 154 А и апартамент „партер ляво“ на ул. „П. Евтимий“ № 44″., съгласно Задание за офериране – Приложение № 1.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
  3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок на събиране на офертите: 26.05.2023 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна цена.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 31.05.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 01.06.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 по пощата, по имейл или на ръка. На плика да бъдат записани:

  • предмет на процедурата;
  • име на обекта и номер на позицията по която се нандидатства; име на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.
    Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.