АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-147/11.10.2023 на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Апартамент № 16, със застроена площ от 88,5 кв.м., състоящ се от: кухня, дневна, две стаи, баня и тоалетна, находящ се в  гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19.

Предназначение на имота: офис.

Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

Начална цена (месечен наем): 680 евро /шестстотин и осемдесет евро/, без ДДС;

Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 20 лева. Цената е без ДДС.

Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

Начин на плащане: по банков път.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 30.10.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 27.10.2023г.

Депозит за участие: 600 лв., без ДДС. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177782.

Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 27.10.2023г.

Специални изисквания: няма.

Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 10.11.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00 часа.

Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 09.11.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 09.11.2023г.

Допълнителна инф. на тел: 0882177782

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.