Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-103/11.07.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за уширяване на веранда, изграждане на нови стъпала и ремонт на настилки в Резиденция Бразилия. Обект: Веранда и пътеки Местонахождение: гр. София, ул. „Велико Търново“ Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа: Количествено-стойностна сметка (Приложение №2) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР; Попълнен Обр. 1. Краен срок на събиране на офертите: 18.07.2022 г. до 17.00 часа. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена за изпълнението на горните видове работи. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 25.07.2022 г. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: – предметът на процедурата името на обекта, името на фирмата, от която е предложението, адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
За допълнителна инф. и огледи: инж. Коста Толоев Eксперт инвеститорски контрол тел. 02/9487512 тел. 0882177739
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски\" №77
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-113/29.07.2022 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Частична подмяна на вътрешна дървена дограма в сграда 1, бул. „Васил Левски\" №77. Обект: Вътрешна дограма в стая 4 и 5 на ет. 1, сграда 1. Местонахождение: бул. „Васил Левски\" №77, гр. София Изисквания към кандидатите: I. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия. 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. 3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа: -Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР; Насрочвам заседание на комисията на 09.08.2022 г. от 10.30 часа. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 15.08.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново\" №27 - по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: -предметът на процедурата името на обекта името на фирмата, от която е предложението -адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА, ПЛОМБИРАНЕ И КОДИРАНЕ РАДИОВОДОМЕРИ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-116/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка, пломбиране и кодиране на 308 бр. радиоводомери за обекти на АДИС ЕООД, находящи се на адреси: гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ №25, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №17, бл.2, ул.“Фр. Ж. Кюри“ №19, бл. 1 и ул. „Фр. Ж. Кюри“ №15, бл. З. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа: ценово предложение; обща цена на поръчката и необходим аванс; срок за изпълнение на поръчката; гаранционни срокове; валидност на офертата. Краен срок на събиране на офертите: 19.08.2022 г. до 17.00 часа. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 26.08.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 29.08.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Резултатите от класирането се отразяват в протокол, който се утвърждава от Управителя. На база утвърдения протокол се сключва договор с избрания Изпълнител. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена на услугата, качество на продукта, срок за изпълнение, гаранционни срокове и начин на плащане. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани: предметът на процедурата; местонахождението на обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-118/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия, неразделна част към настоящата заповед и разделени по позиции, както следва: Позиция № 1 – Обекти, находящи се в гр. София и гр. Самоков. Прогнозно годишно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение за Позиция № 1 – 385 МВтч. Позиция № 2 – Обект, находящ се в гр. Варна. Прогнозно годишно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение за Позиция № 2 – 140 МВтч. Изисквания към кандидатите: А. Годност за упражняване на професионалната дейност: 1.Български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица -търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие. Документ за доказване: Заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква заверено копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата доставка. 2. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Документ за доказване: Заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ Е АД, към крайната дата на подаване на предложението, в Регистъра на координатори на балансиращи групи и в регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен номер и със статус „активен“. Документи за доказване: Заверено копие на документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координатори на балансиращи групи“ и в регистър на търговските участници в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.Участникът следва да има сключен договор със съответния мрежови оператор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия. Документ за доказване: Удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т.13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия или заверено копие от сключен договор. Документите по т. 1, т. 2 и т. 3, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, както и документа по т.4 се представят заедно с всички изискуеми документи и следва да са валидни към датата на сключване на договора за доставка на електрическа енергия. Б. Минимални технически и професионални възможности: 1. Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на доставката през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на доставката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група. Документи за доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. 2. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на доставката. Документи за доказване: Заверено копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: П.1 – предлагана цена за 1 МВтч активна електрическа енергия – 80% П.2 – фиксирани такси за цена на акциз, такса достъп до електропреносната мрежа, такса пренос през разпределителната мрежа, такса задължение към обществото, добавка към цената за отдадена/консумирана реактивна енергия – 2% П.З – внесен основен капитал на дружеството – 10% П.4 – неустойки за неусвоено или надвишено количество – 2% П.5 – срок на писмено предизвестие до купувача за промяна на цената – 2% П.6 – условия за прекратяване на договора – 2% П.7 – дължими обезщетения и неустойки – 2 % На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава- 90 т., на трето място – 80 т., на четвърто място – 70 т., на пето място – 60 т., на шесто място – 50 т., на седмо – 40 т., на осмо – 30 т., на девето – 20 т. и от десето място надолу – 0 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула: КО = П.10,8 + П.20,02 + П.30,10 + П.40,02 + П.50,02 + П.60,02 + П.7*0,02 Ценовото предложение за съответна позиция и/или позиции следва да се представи в отделен запечатан непрозрачен малък плик с надпис „Предлагана цена“ по образец, подписано от представляващия участника или упълномощено лице. Запечатаният и надписан по посочения начин малък плик с ценово предложение и/или ценови предложения се поставя в големия плик с останалите документи и се запечатва от участника. Офертите се подават до 17.00ч. на 12.08.2022г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00ч. на 18.08.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 19.08.2022г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подписват от законен или упълномощен представител на кандидата с изрично пълномощно и трябва да отговарят на изискванията, описани в Документацията. Участниците следва да представят предложенията си, съгласно приложените образци в Документацията.