Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛ0НИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЛПСОВ ОТ ИНЖEНEР-ТЕХНОЛОТ И ЕДНОКРАТНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЛПС
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-64/18.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Оценка на работата на ЛПСОВ от инжeнeр-технолот и еднократна профилактика на локалното пречиствателно съоръжение на Апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“- общи части на адрес бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София“, съгласно Задание за офериране.
Изисквания към кандидатите:
1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление.
3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
– Ценово предложение по единични и общи цени съгласно количествената сметка;
– Обща цена на поръчката и начин на плащане;
– Срок за изпълнение на поръчката;
– Гаранционен срок;
– Валидност на офертата.
Краен срок за подаване на офертите: 27.05.2020 г. до 17,00 часа.
  • "АДИС"ЕООДоткрива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin за ап. 2 на ул. ”М. Ю. Гагарин” № 22
„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-66/21.05.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка и монтаж на 2 бр. нови климатици Daikin FTXB35C/RXB35C за ап. 2 на ул. ”Майор Юрий Гагарин” № 22, бл. 154.
Изисквания към кандидатите: – Да са юридически лица, регистирани по Търговския Закон и вписани в Търговския регисър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти. – За представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан плик или по пощата на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ №27. Върху плика кандидатите посочват наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата трябва да е подписана от лице представляващо фирмата и да е положен печат на същата.
Краен срок за подаване на офертите: до 17ч. на 04.06.2020г.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-55/13.04.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 72 броя нови видеокамери, 11 броя DVR и консумативи необходими за цялостното изграждане и функциониране на системите за видеонаблюдение, за нуждите на АДИС ЕООД, както следва: Изисквания за 72 броя видеокамери: Резолюция – мин. 2 MP FullHD, с възможност за нощно наблюдение и минимален обхват на действие 50 м; Заснемане – цветно; Монтаж – задължително за външен монтаж. Изисквания към 11 броя DVR: DVR 16к- 2 бр; DVR 8k -7 бр; DVR 4k – 2бр; Рекордер – цифров; Скорост на запис – мин. 240 кад/сек; Мониторни изходи – HDMI – до 4к, VGA – 1080p. Изисквания към консумативите към видеонаблюдението: Твърди дискови за записване на инфо. – 11 броя с мин. обем за съхранение 2000 GB; Монитори – 11 броя, с резолюция мин. 1920 х 1080 FullHD и мин. 22 инча; Захранвания; Колектори; Съединителни кутии; Кабел – екранен, с външна оплетка и UV защита; Монтаж. Гаранционен срок минимум 24 месеца, като всички разходи по отстраняването на гаранционните проблеми, ремонти или замяна на дефектирали части по време на гаранционния срок и транспортирането на видеокамерите и DVRте до оторизирания сервиз да са за сметка на изпълнителя. Изисквания към кандидатите: Участниците следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и следва да представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридическите лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, не се допускат до участие, както и такива, които не са удостоверили писмено своята идентификация и правоспособност по посочения по-горе начин. Начин и срок на подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17 часа в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатите посочват наименование (фирма), адрес за кореспонденция и телефон за връзка, процедурата, за която се подават. В офертата се посочва ЕИК на кандидата. Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на офертата също е за негова сметка. Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 часа на 15.05.2020г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата за съответната позиция се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 27.05.2020г.