Намери своя имот
площ

-

Новини

Think green

Начало / За нас / Поръчки

Поръчки

АДИС ЕООД, обявява поръчка за изработка/ закупуване на следните продукти / услуги.
 
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН ХЛАДИЛНИК С ДВЕ ВРАТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПС АДИС
АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-52/05.05.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 бр. нискотемпературен хладилник с две врати, за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци, със следните параметри: Температурен диапазон от 0°С до +8°С; Вместимост до 1400 литра; Мощност от 440 ^ до 600 XV; Приблизителен размер, но не по-голям от 140см/81 см/205 см; Охладителна система на хладилното отделение – динамично; Автоматично размразяване; Дигитален термометър и термостат; Външни и вътрешни панели от неръждаема стомана; Решетки в хладилното отделение; Окачване на вратата в дясно или в ляво; Честота 50 Нг. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, енергиен клас, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции. Срок за подаване на офертите: Офертите се подават до 17:00ч. на 15.05.2023г. в Деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 или на електронния адрес: delovodstvo@adis.bg, като задължително се посочват наименованието на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата, за която кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 18.05.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 19.05.2023г. от 14:00 часа, на която дата да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подписват от законния представител или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ или се посочва ЕИК.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ И ОБОРУДВАНЕ
АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-55/09.05.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за доставка на „Плочки за баня и оборудване“ на ап. 40, ул. „Райко Алексиев“ №40А, бл. 216, гр. София., съгласно Техническото задание. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие. Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложенията си наименование на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление и позицията, за която кандидатстват. В случай на набавяне на оферти от интернет, те трябва да съдържат необходимата информация за наличност, цена, ЕИК на търговеца. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание. Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на 11.05.2023 г. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодно предложение. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 15.03.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.05.2023г. от 11,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават лично или по пощата в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика и/или офертата от интернет се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата/или подпис на физическо лице.
  • "АДИС"ЕООДОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ ЗА КУХНИ
АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-68/23.05.2023 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти. Предмет на процедурата: „Доставка на уреди за кухни на ап. 21, ап. 33 и ап. 58 на ул. „М-р Ю. Гагарин“ № 22, бл. 154 А и апартамент „партер ляво“ на ул. „П. Евтимий“ № 44″., съгласно Задание за офериране – Приложение № 1. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Краен срок на събиране на офертите: 26.05.2023 г. до 17.00 часа. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна цена. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 31.05.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 01.06.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 по пощата, по имейл или на ръка. На плика да бъдат записани: предмет на процедурата; име на обекта и номер на позицията по която се нандидатства; име на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.