АДИС ЕООД въз основа на Заповед №А-З-177/21.12.2020г. на Управителя, откривапроцедура за избор на изпълнител за закупуването на:

1. Електрическа печка с керамичен плот и размери 50х60см.

2. Абсорбатор с размер 60см за нуждите на Вила АДИС. к.к „Боровец”.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър, не се допускат до участие.

Утвърждавам критерии за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, начин на плащане, гаранции.

Офертите се събират по интернет до 16:30 ч. на 21.12.2020г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.