АДИС ЕООД на основание Решение № А-З-65/23.04.2024г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Aпартамент № 23, със застроена площ от 98,60 кв.м., състоящ се от: антре, дневна с трапезария и кухня, балкон, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, находящ се в гр. София, на ул. “Пиер Дегейтър” № 9, бл. 3, необзаведен.

1. Предназначение на имота: жилище.

2. Срок на договора: до три години от датата на сключване на договора.

3. Начална цена (месечен наем): 500 евро (петстотин евро). Цената е без ДДС.

4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т.10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП: 15 евро без ДДС.

5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

6. Начин на плащане: по банков път.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 08.05.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00ч.

8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 07.05.2024 г.

9. Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 0882177719.

11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30 ч. на 07.05.2024 г.

12. Специални изисквания: няма.

13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 23.05.2024 г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10.00 ч.

14. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11.00ч. на 22.05.2024 г. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 22.05.2024 г.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.