АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-89/13.06.2024г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Възстановяване на занижен тротоар откъм ул. „Ал. Жендов“, находящ се на ул. „Ал. Жендов“ №1, гр. София, съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

-Кандидатите посочват в предложенията си наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление.

-Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок за подаване на офертите: 21.06.2024 до 17часа.

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17 часа та 2606.2024г.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик или по имейл на delovodstvo@adis.bg, всеки работен ден от 9 до 17 часа на адрес гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

-предмет на процедурата;

-име на обекта;

-наименование за фирмата, от която е предложението;

-адрес и телефон за обрътна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офелтата, която трябва да бъде подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.