АДИС ЕООД на основание Заповед № 14 /05.02.2021 на Управителя, открива конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователна услуга на групи имущества:

1. Описание на обекта на конкурса: 1. Непроизводствени сгради; 2. Машини, съоръжения и оборудване; 3. Стопански инвентар; 4. Произведения на изкуството – подробно описани в приложение № 1 – Активи, балансова стойност, неразделна част от настоящото решение; 5. Гражданска отговорност към трети лица, възникнала вследствие на проявление на покрит по полицата риск.

2. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:

 2.1.Участниците в конкурса следва да представят предложенията си по групи имущества, за които осигуряват застрахователно покритие срещу посочените рискове – съгласно образеца на ценовото предложение към настоящото решение.

 2.2.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура.

        2.3. Срок на застрахователния договор: 1 година, считано от датата на сключване на полицата.

        3. Дата, място и час на отваряне на конкурсните предложения: на 23.02.2021г. от 11.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.30 ч. на 22.02.2021г.

         4. Конкурсна документация: Конкурсната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 08.02.2021г. от 10.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 10 лв. без включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 12.00ч. на 22.02.2021г.

         5. Условия за оглед: всеки вторник и четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч. след предварителна заявка: на тел. 0882/177780.

6. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите:

6.1. Заявление за участие – по образец;

6.2. Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци –  да посочват Единен идентификационен код (ЕИК) за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език;

6.3. Документ за закупена конкурсна документация;

6.4. Списък на документите, съдържащи се в предложението – по образец;

6.5. Ценово предложение, съгласно образеца към документация – „Предлагана цена“;

6.6. Лиценз по чл.29 от Кодекса на застраховането, респ. съответен документ за дружествата по глава четвърта, раздел ІІ от Кодекса за застраховането, удостоверяващ правото участника да застрахова рисковете, посочени в настоящата конкурсна документация;

6.7. Общи условия по застраховка „Имущества”;

6.8. Проект на договор (полица);

6.9. Изрично пълномощно – в случай, че заявлението за участие, ценовото предложение и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата;

6.10. Други документи – по преценка на кандидата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.