АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-90/03.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка, пломбиране и кодиране  на 324 бр. радиоводомери за студена и топла вода за  обекти  на  АДИС ЕООД,   находящи  се  на адреси: гр. София, ул. “РАЙКО АЛЕКСИЕВ” №40 бл..215; ул.“МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН” №22, БЛ.154 и УЛ. “АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ” №1

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в ТРРЮЛНЦ, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.

3.  При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

  • ценово предложение;
  • обща цена на поръчката и необходим аванс;
  • срок за изпълнение на поръчката;
  • гаранционни срокове;
  • валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 11.07.2023 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите – като комисията се ръководи от най-ниска цена за изпълнението на зададените видове работи.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 19.07.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 20.07.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

– предметът на процедурата;

– името на обекта;

– името на фирмата, от която е предложението;

– адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.