АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/03.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за: „Доставка и монтаж на задвижващ комплект за външна плъзгаща се врата-централен вход на ул. „Велико Търново“ №27, гр. София“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите в писмените си оферти посочват в предложенията си наименование на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление и позицията, за която кандидатстват. В случай на набавяне на оферти от интернет, те трябва да съдържат необходимата информация за наличност, цена, ЕИК на търговеца.

2. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание.

 Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на  06.07.2023 г.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодно предложение.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 10.07.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 11.07.2023г. от 11,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават лично или по пощата в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика и/или офертата от интернет се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата/или подпис на физическо лице.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.