АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-114/28.08.2023г. на Управителя, открива процедура за събиране на оферти за избор на регистриран одитор и класиране въз основа на не по-малко от три оферти за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС“ ЕООД за 2023 г.

Балансовата стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2022г. е в размер на 92235 хил. лв.                                                                          

 1. Критерий за оценка: най-ниска предложена цена.
 2. Изисквания към кандидатите. Кандидатите следва да представят следните документи:
 3. Удостоверение от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на ЗНФО;
 4. Заверена разпечатка от сайта на KПHPO;
 5. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката – в оригинал.
 6. Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – в оригинал;
 7. Да представят декларация по чл.53 във връзка с чл.54 на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;
 8. Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга – в оригинал;
 9. Да представят проект на план-програма за одиторска проверка и заверка на ГФО за съответната година. – в оригинал.
 10. Процедурата ще се провежда при закрито заседание на комисията.
 11. Срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 15.09.2023 г. в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27.

              Офертите се подават в посочения по-горе срок в затворен непрозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и процедурата, за която се кандидатства. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на кандидатите. Офертите се изготвят на български език, като само специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписани на чужд език.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

                В случай че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 21.09.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 25.09.2023 г. от 11.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.