АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-56/10.05.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на инвентар за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци за сезон ЛЯТО 2023, разделен по позиции, както следва:

Позиция № 1: Матраци

  • 22 броя с размер 80/190 см и височина до 18 см;
  • 4 броя с размер 180/190 см и височина до 18 см;
  • 2 броя с размер 200/200 см и височина до 18 см.
  • Позиция № 2: Протектори за матраци
  • 22 броя с размер 80/190 см;
  • 4 броя с размер 180/190 см;
  • 2 броя с размер 200/200 см.

Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от най-ниска цена.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

Оферти със срок на доставка повече от 30/тридесет/ дни няма да бъдат разглеждани.

Офертите се подават до 17:00 часа на 18.05.2023 г. на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 23.05.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 25.05.2023г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от законния представител на кандидата или упълномощен от него представител, за което се представя нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за 1 бр. в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.