АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-61/11.05.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Смяна входна врата на апартамент № 21, собственост на АДИС ЕООД, находящ се в бл. 154А, ул. „М-р Юрий Гагарин“ № 22, гр. София, съгласно Техническото задание.

Местонахождение: гр. София, ул. „М-р Юрий Гагарин“ № 22, бл. 154А, ап. 21.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата. Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
  3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране, съдържащо количествена сметка. Офертите трябва да съдържат:
  • Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнени с единични и общи цени на посочените в количествените сметки видове СМР;
  • Попълнена оферта – Обр. 1

Краен срок на събиране на офертите: 22.05.2023 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта;

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаваше на оферти се удължава до 17.00 часа на 29.05.2023 г.

Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 30.05.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата;
  • името на обекта;
  • името на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.
  • Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.