АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-100/26.07.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Доставка и монтаж на 2 броя нови климатици Nippon KFR 12DC SILVER ION и 2 броя нови климатици Nippon KFR 09 DC SILVER ION за обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф. Ж. Кюри“№19, бл.1, ап.6 и ап.8

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в ТРРЮЛНЦ, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.

Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, време за реакция, гаранционен срок и начин на плащане.

Краен срок на събиране на офертите: 06.08.2023 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 11.08.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 12.08.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата;
  • името на обекта;
  • името на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.
    Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.