АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З- 99/26.07.2023 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изграждане на водомерна шахта и главна канализационна шахта.

Местонахождение: София,  ул. „Букет“ № 72, УПИ XIII, кв.44, р. „ Овча купел“.

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в ТРРЮЛНЦ, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.

3.Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране, съдържащо количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:

Количествено-стойностна сметка попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР и попълнена оферта –  (Приложение №1);

Краен срок на събиране на офертите: 09.08.2023 г. до 17.00 часа.

Критерий за оценка на офертите – като комисията се ръководи от най-ниска цена за изпълнението на зададените видове работи.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 16.08.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.08.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” №27 – по пощата или на ръка.

На плика да бъдат записани:

– предметът на процедурата;

– името на обекта;

– името на фирмата, от която е предложението;

– адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Неразделна част от заповедта са:

  1. Задание за офериране;
  2. Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка и Оферта;
  3. Чертежи ВиК част –    Ситуация ВиК
  4. Водомерна шахта
  5. Главна канализационна шахта.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.